Γενικοί Όροι Διαγωνισμών

H Street Production και το HQM.GR (εφεξής καλούμενοι “Διοργανώτρια/Διοργανωτής”) διοργανώνουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα ενέργεια/διαγωνισμό.

Α.ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαγωνισμός αφορά συμμετοχή σε κλήρωση.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου, εξαιρούνται τα μέλη που απαρτίζουν την Street Production, το HQM.GR, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.
3.Οι συμμετέχοντες καλούνται να γίνουν ακόλουθοι/συνδρομητές (εάν δεν είναι ήδη) σε social fan pages ή accounts που θα τους ζητηθούν, να κάνουν δημόσιο(public) “post” στο χρονολόγιο (timeline) τους στο facebook και να στείλουν το ονοματεπώνυμο τους, το τηλέφωνο τους, τα links το profiles τους που είναι ακόλουθοι/συνδρομητές στα social fan pages ή accounts και το link του post στο facebook ώστε να πιστοποιηθεί η συμμετοχή του στην φόρμα επικοινωνίας που βρίσκετε στον εκάστοτε διαγωνισμό.
4. Κάθε χρήστης μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό.
5. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου σήμανση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής και βάσει αυτής, αύξοντα αριθμό για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
6. Μετά το πέρας των απαραίτητων διαδικασιών, οι νικητές θα ενημερωθούν με άμεση απάντηση (reply) στο email συμμετοχής τους με τα προαναφερόμενα στοιχεία που εχουμε ζητήσει. Οι νικητές έχουν 10 ημέρες στη διάθεσή τους προκειμένου να αποδεχθούν το δώρο τους με reply στο email που θα λάβουν από τo HQM.GR. Εάν δεν έχει απαντήσει στις πρώτες 7 μέρες, η διοργάνωση θα τον καλέσει στο τηλέφωνο που θα έχει στείλει, εάν δεν απαντήσει ούτε εκεί, μετά το πέρας των 10 ημερών το δώρο δεν κατοχυρώνεται στο νικητή και η διοργάνωση δεν υπέχει σε οποιαδήποτε υποχρέωση. Η κλήρωση επαναλαμβάνετε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, για την επιλογή νέου νικητή.
7. Η παραλαβή των δώρων γίνεται είτε με αποστολή με ΕΛΤΑ/courier και τα έξοδα της αποστολής τα χρεώνεται ο νικητής, είτε έπειτα από συνεννόηση με την Διοργανώτρια να έρθει να παραλάβει τα εκάστοτε δώρα ή δώρο ο ίδιος.
8. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.
9. Η παράδοση των δώρων στους νικητές προϋποθέτει πιστοποίηση των στοιχείων αστυνομικής ταυτότητας.

Β.ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη σελίδα «HQM.GR» (https://hqm.gr) και η διάρκεια του είναι αυτή που αναφέρετε στον εκάστοτε διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες προκειμένου να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο HQM.GR (κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτούς τόσο των όρων εγγραφής του στο site όσο και των όρων συμμετοχής του διαγωνισμού).
Η κλήρωση θα διεξαχθεί από την επιτροπή κληρώσεων της Street Production και του HQM.GR (που απαρτίζεται από τους ιδρυτές της) μεταξύ των κατά τα άνω Εγκύρων Συμμετεχόντων, προκειμένου να αναδειχθούν οι τυχεροί νικητές (εφεξής «Νικητές»), βάσει των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

Γ.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων. Ο κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό παρέχει στη Διοργανώτρια την ανέκκλητη συναίνεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος διαγωνισμού.
2. H διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους, να αναβάλλει ή και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση.
3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
4. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.
Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/97)
1. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η Διοργανώτρια.
2. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
3. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρείτο δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν.2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματός του που θα απευθύνει στην Διοργανώτρια ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 6971637301.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend